Ст 159 и 1591

Кримінальний кодекс України (КК України). Науково-практичний коментар.

Стаття 159. Вирішення судом спору щодо участі у вихованні

дитини того з батьків, хто проживає окремо від

1. Якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить

перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілку-

ванні з дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиля-

ється від виконання рішення органу опіки та піклування,

другий із батьків має право звернутися до суду з позовом

про усунення цих перешкод.

2. Суд визначає способи участі одного з батьків у вихо-

ванні дитини (періодичні чи систематичні побачення, мож-

ливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця

його проживання тощо), місце та час їхнього спілкування,

з урахуванням віку, стану здоров’я дитини, поведінки бать-

ків, а також інших обставин, що мають істотне значення.

В окремих випадках, якщо це викликано інтересами ди-

тини, суд може обумовити побачення з дитиною присутніс-

3. За заявою заінтересованої сторони суд може зупини-

ти виконання рішення органу опіки та піклування до ви-

4. У разі ухилення від виконання рішення суду особою,

з якою проживає дитина, суд за заявою того з батьків, хто

проживає окремо, може передати дитину для проживання

5. Особа, яка ухиляється від виконання рішення суду,

зобов’язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду,

завдану тому з батьків, хто проживає окремо від дитини.

1. Стаття 159 СК встановлює право того з батьків, хто про-

живає окремо від дитини, на звернення до суду з позовом про

усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні.

Г. після розірвання шлюбу переїхав до іншого міста. Обов’я-

зок по утриманню дитини виконував належним чином. Пев-

ний час він приїжджав до дитини, мав необмежену можли-

вість спілкуватися з нею.

Ситуація змінилася після того, як Г. одружився вдруге.

Мати і бабуся не впускали його в квартиру. Протягом року

батько не бачився з дитиною.

Часто Г. годинами вистоював біля будинку в надії випад-

ково побачити доньку. Писав листи, шукав посередників для

урегулювання конфлікту, але усі його старання не дали ба-

У такій ситуації можна вважати, що Г. вжив усіх заходів

для добровільного залагодження спору, а тому має і юридич-

не, і моральне право на судовий захист.

2. Позов про усунення перешкод — це позов негаторний,

тобто позов про заперечення поведінки особи, яка чинить пе-

решкоди іншому у здійсненні ним свого права.

Як зазначалося, подання позову до суду, не обумовлене не-

обхідністю попереднього звернення за захистом до органу опі-

ки та піклування.

3. У процесі підготовки справи до слухання судом має бути

одержаний висновок органу опіки та піклування щодо мож-

ливості повного або часткового задоволення позову.

Справа має слухатися судом за участю представника цього

органу. З урахуванням віку та стану здоров’я дитина має пра-

во висловити свою думку щодо заявленого позову.

4. Якщо попередньо справа була розглянута органом опіки

та піклування і його рішення почало виконуватися, суд, у про-

вадженні якого є відповідний позов, має право винести ухва-

лу про продовження такого виконання до набрання чинності

рішення суду. У частину третю статті 159 СК вкралася при-

кра помилка: замість слова «продовжити» записано слово

«зупинити». До внесення відповідної поправки виходом із си-

туації буде застосування принципу розумності (частина дев’я-

5. Чи має право суд заборонити одному із батьків спілкува-

Насамперед, слід звернути увагу, що існують різні способи

спілкування, зокрема через бабусю чи дідуся. Особисте спіл-

кування — це не обов’язково зустрічі, тобто прямі контакти.

Тому з урахуванням конкретних обставин суд може лише

звузити способи особистого спілкування, заборонивши на пев-

ний час зустрічі з дитиною. У цьому випадку залишається мо-

жливість листування, телефонних розмов.

Після кожної зустрічі з батьком п’ятирічна дівчинка довго

плакала, годинами стояла біля вікна, дивлячись йому услід.

Піклуючись про психічне здоров’я дитини, мати заборо-

нила батьківські відвідини. А в суді наполягала на відмові

колишньому чоловікові у позові про побачення з дитиною.

У такій ситуації позбавлення батька спілкування з дити-

ною — це санкція з розряду тих, які застосовуються у разі по-

збавлення батьківських прав. Але позбавлення батьківських

прав — завжди результат вини.

Тому, якщо дитина важко переносить розлуку з батьком чи

матір’ю, слід не закріпляти цю розлуку, а шукати інших

шляхів порозуміння з дитиною. Згодом, коли дитина виросте,

вона неодмінно буде вдячна матері за збережену батьківську

Незважаючи на рішення суду, яким Я. була зобов’язана за-

безпечити щонедільні зустрічі сина з батьком, вона уперто не

На захист своїх прав і прав дитини Д. пред’явив позов про

передачу дитини на проживання з ним. Суд задовольнив по-

Це рішення було підтримане Пленумом Верховного Суду

У частині четвертій статті 159 СК така позиція судової прак-

тики, яка була, по суті, результатом застосуванням аналогії

права, одержала своє законодавче закріплення.

Тому у разі ухилення одного із батьків від виконання

рішення суду про визначення порядку здійснення другим з ба-

тьків свого права на особисте виховання дитини, місце про-

живання дитини може бути змінене.

Додатково винний може бути притягнутий до відповідаль-

ності за неповагу до суду.

6. Позов про усунення перешкод у здійсненні батьківсько-

го права на спілкування з дитиною може бути пред’явлено

матір’ю чи батьком до баби, діда або іншої особи, з якою ди-

тина проживає відповідно до рішення суду чи рішення органу

Стаття 159(1). Нарушение порядка финансирования Избирательное кампании кандидата, политической партии (блока)

1. Предоставление финансовой (материальной) поддержки в крупном размере для осуществления избирательной кампании кандидата, политической партии (блока), с нарушением установленного законом порядке, путем передачи денежных средств или материальных ценностей на безвозмездной основе или по необоснованно заниженным расценкам, изготовление или распространение агитационных материалов, а не оплаченных из избирательно фонда или оплаченных из избирательно фонда по необоснованно заниженным расценкам, или оплаты изготовления или распространения таких материалов —

наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительнымы работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

2. Умышленное использование в крупном размере финансовой (материальной) поддержки в осуществлении избирательное кампании кандидата, политической партии (блока) кандидатом, его уполномоченным представителем, доверенным лицом кандидата или уполномоченным лицом с нарушением установленного законом порядка —

3. Действия, предусмотренны частями первой или второй настоящей статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц, —

наказываются лишение свободы на срок от ‘пяти до десяти лет.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается размер суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, превышает четыреста минимальных размеров заработной платы.

граждане Украины принимают участие в выборах на равных основаниях. Равенство прав и возможностей участия в избирательно процессе (равенство пассивного избирательно права) обеспечивается, в частности, запретом использования для финансирования избирательное кампании в предусмотренном законом порядке вторых средств, кроме средств государственно бюджета Украины, местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов, и средств ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ фондов соответствующих субъектов ‘объектов избирательно процесса.

Предметом настоящего преступления является финансовая (материальная) поддержка, которая может иметь вид денежных средств, материальных ценностей (оргтехники, компьютерная ‘ютерив, мебели, палаток для осуществления предвыборной агитации и т.д.), услуг по изготовлению и распространению агитационных материалов.

Агитационные материалы могут быть ориентированы на побуждение избирателей голосовать как за, так и против определенного кандидата, партии (блока). К таким материалам относятся, в частности: Избирательные листовки, плакаты, другие печатные издания и носители наружной рекламы, в которых/на которых размещены материалы предвыборной агитации, видеофильмы, аудио-и видеоклипы с политической рекламой и т.д..

1) предоставление незаконной финансовой (материальной) поддержки для осуществления избирательное кампании кандидата, политической партии (блока) (ч. 1 ст. 1591)

2) использования незаконной финансовой (материальной) поддержки в осуществлении избирательное кампании кандидата, политической партии (блока) (ч. 2 ст. 1591).

Предоставление незаконной финансовой (материальной) поддержки и использования образуют состав преступления, предусмотренном этой статьей, если: а) они касаются ведения избирательное кампании, б) говорится об избирательное кампании кандидата, политической партии (блока).

Избирательное законодательство не содержит определения понятия » Избирательная кампания «. Зато оно употребляет и определяет содержание такого понятия как » Избирательный процесс «. Относительно положений ст. 1591 избирательную кампанию можно определить как составную избирательно процесса, которая заключается в осуществлении Соответствующий субъект объектами (кандидатами, политическими партиями (блоками)), определенных избирательными законодательством ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ процедур по соответствующее вида выборов — президентских, парламентская, местных.

Во кандидатами в этой статье понимаются лица, Которые в установленном избирательными законодательством порядке зарегистрированы кандидатами на пост Президента Украины, кандидатами в народные депутаты Украина, кандидатами в депутаты верховной рады Автономной Республики Крым, сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных, областных, Киевской и Севастопольской городских советов, кандидатами на должность сельского, поселков, Городского головы.

То есть, под категорию » кандидаты » в этом случае попадают кандидаты, Которые баллотируются как по одномандатным (мажоритарная система), так и многомандатных ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ округах (пропорциональная система). Состав рассматриваемого преступления образует предоставления/использования финансовой (материальной) поддержки политической партии (блока), которая участвует в избирательно процессе как его субъектов «объект (на местных выборах — это местная организация партии или блок таких организаций).

Вместе с тем, в «объективную сторону нарушения порядка финансирования избирательное кампании могут образовывать действия по предоставления/использования финансовой (материальной) поддержки политической партии (блока) и вне избирательно процесса. В частности, это может иметь место тогда, когда такая поддержка на нарушение установленного законом порядка финансирования деятельности политических партий предоставляется политической партии для осуществления избирательное кампании еще в начала избирательно процесса.

Предоставление финансовой (материальной) поддержки для осуществления избирательное кампании кандидата, политической партии (блока) образует состав этого преступления, если она осуществляется с нарушением установленного законом порядка одним из способов, указанных в ч. 1 ст. 1591, а именно путем: 1) передачи денежных средств или материальных ценностей на безвозмездной основе или по необоснованно заниженным расценкам, 2) изготовление или распространение агитационных материалов, НЕ оплаченных из избирательно фонда или оплаченных из избирательно фонда по необоснованно заниженным расценкам, 3) оплаты изготовления или распространение таких материалов.

Все три способа совершения этого преступления предугадывают нарушения избирательно законодательства в части определенного им порядка финансового и материально-технического обеспечения подготовки и проведения выборов. По установленным таким законодательством порядке расходы на подготовку и проведение выборов осуществляются исключительно за счет средств государственно бюджета Украины (Президентские и Парламентские выборы), местных бюджетов (местные выборы) и средств ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ фондов партий (блоков) и кандидатов.

Передача денежных средств или материальных ценностей на безвозмездной основе или по необоснованно заниженным расценкам предусматривает предоставление кандидату, партии (блока), во-первых, денежных средств вне избирательно фонда, во-вторых, материальных ценностей без какой-либо оплаты со стороны кандидата, партии (блока) или за плату необоснованно занижена.

Вопрос о том, какая оплата за материальные ценности необоснованно заниженной, является вопросом факта и требует своего решения с учетом определения среднестатистического расчетов в конкретном регионе, касающихся передачи таких ценностей на условиях договоров купли-продажи, аренды или на других условиях.

Изготовление или распространение агитационных материалов, а не оплаченных из избирательно фонда или оплаченных из избирательно фонда по необоснованно заниженным расценкам, заключается в осуществлении указанных ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ процедур без оплаты из избирательно фонда вообще или с оплатой из такого фонда, производилась по необоснованно заниженным расценкам.

Особенностью этого способа преступного нарушения порядка финансирования избирательное кампании кандидата, политической партии (блока) является то, что финансовая (материальная) поддержка указанным субъект объектам избирательно процесса предоставляется путем совершение действий, направленных на обеспечение проведения предвыборной агитации, — субъект объект преступления непосредственно обеспечивает изготовление или распространение агитационных материалов.

Например, субъект объект производит и/или распространяет Избирательные листовки, плакаты и другие агитационные материалы. Решение вопроса о обоснованности расценок за изготовление или распространение агитационных материалов должно осуществляться в каждом конкретном случае с учетом, в частности, вида агитационных материалов, способа их изготовления и распространения, существующих в регионе цен на такого рода услуги и т.д..

При этом следует учитывать тот факт, что избирательное законодательство регламентирует порядок установление расценок стоимости единицы печатной площади и единицы эфирно времени для проведения предвыборной агитации за счет ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ фондов кандидатов, партий (Блоков) на президентских, парламентская и местных выборах.

Так, на парламентская и местных выборах такие расценки устанавливаются соответствующей СМИ и не могут превышать размера среднеарифметического значения цены за коммерческую рекламу (рекламу, распространение которой имеет целью получение прибыли) за первые три квартала года, предшествующего году проведения выборов.

2) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА»

18.07.18 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Колодяжний А.О., з участю секретаря Терені Л.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, —

Слідчий Глухівського відділу поліції звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Аратта-Агро», яке мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018200070000467, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном ТОВ «Шалигинське».

Слідчий зазначає, що істотне значення для кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до установчих документів ТОВ «Арата-Агро», документів про призначення та звільнення ОСОБА_1 з ТОВ «Арата-Агро» та його посадові обовязки, реєстру договорів ТОВ «Арата-Агро» за 2016 рік.

Суд вважає за можливе розглянути справу без участі слідчого та прокурора, які подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом статей 132, 159, 160 КПК України слідчий повинен довести, що документи вказані у клопотанні перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. При цьому слідчий повинен зазначити повне найменування юридичної особи та її адресу, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас слідчим вказаних вимог процесуального закону не дотримано, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, —

В задоволенні клопотання слідчого Рекун Т.В. про тимчасовий доступ до документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
WizardMag.ru